feed / E-GAZET https://e-gazet.kz/feed/ ru https://e-gazet.kz/assets/img/e-gazet.png E-GAZET https://e-gazet.kz/
1171
1. Үйде коронавирус жұқтыру қаупі ең жоғары орын аталды Үйде коронавирус жұқтыру қаупі ең жоғары орын аталды https://e-gazet.kz/aktualno/yjde-koronavirus-zhukhtyiru-khaupi-en-zhogaryi-oryin-ataldyi/
Актуально
Октябрь 22, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/Қоғам/0000000000000112.jpeg
1170
2. Атырауда ер адам Instagram-дағы жазбасы үшін сотталды Атырауда ер адам Instagram-дағы жазбасы үшін сотталды https://e-gazet.kz/obshestvo/atyirauda-er-adam-instagram-dagyi-zhazbasyi-yshin-sottaldyi/
Общество
Октябрь 22, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/0000000000000111.jpeg
1169
3. Алғашқы кездесуге 23 туысын ертіп келген бойжеткеннен жігіті қашып кетті Алғашқы кездесуге 23 туысын ертіп келген бойжеткеннен жігіті қашып кетті https://e-gazet.kz/obshestvo/algashkhyi-kezdesuge-23-tuyisyin-ertip-kelgen-bojzhetkennen-zhigiti-khashyip-ketti/
Общество
Октябрь 22, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/Қоғам/0000000000000000115.jpg
1168
4. Мәжіліске ары таза, жақсы адамдар келуі мүмкін бе? Мәжіліске ары таза, жақсы адамдар келуі мүмкін бе? https://e-gazet.kz/obshestvo/mazhiliske-aryi-taza,-zhakhsyi-adamdar-kelui-mymkin-be/
Общество
Октябрь 22, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/Қоғам/0000000000000000114.jpg
1167
5. Қонаевтың монументін сұрықсыз етіп жасау кімге керек болды? Қонаевтың монументін сұрықсыз етіп жасау кімге керек болды? https://e-gazet.kz/obshestvo/khonaevtyin-monumentin-suryikhsyiz-etip-zhasau-kimge-kerek-boldyi/
Общество
Октябрь 22, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/Қоғам/0000000000000000112.jpg
1166
6. Еуропадағы ел өзінің әрбір азаматына сегіз мың доллардан үлестірмек Еуропадағы ел өзінің әрбір азаматына сегіз мың доллардан үлестірмек https://e-gazet.kz/mir/europadagyi-el-yozinin-arbir-azamatyina-segiz-myin-dollardan-ylestirmek/
Мир
Октябрь 22, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/Қоғам/0000000000000000113.jpg
1165
7. Қонаевтың Бақанастағы ескерткішіне 12 млн теңге жұмсалыпты Қонаевтың Бақанастағы ескерткішіне 12 млн теңге жұмсалыпты https://e-gazet.kz/obshestvo/khonaevtyin-bakhanastagyi-eskertkishine-12-mln-tenge-zhumsalyiptyi/
Общество
Октябрь 22, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/Қоғам/0000000000000000112.jpg
1164
8. Жасөспірім қыз анасымен ренжісіп, үйінен кетіп қалған Жасөспірім қыз анасымен ренжісіп, үйінен кетіп қалған https://e-gazet.kz/obshestvo/zhasyospirim-khyiz-anasyimen-renzhisip,-yjinen-ketip-khalgan/
Общество
Октябрь 22, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/Қоғам/0000000000000111.jpeg
1163
9. Бекболат Тілеухан тағы бір журналисті қарғады Бекболат Тілеухан тағы бір журналисті қарғады https://e-gazet.kz/obshestvo/bekbolat-tileuxan-tagyi-bir-zhurnalisti-khargadyi/
Общество
Октябрь 21, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/000000011803.jpg
1162
10. Қонаевқа орнатылған ескерткіштің авторы кім? Қонаевқа орнатылған ескерткіштің авторы кім? https://e-gazet.kz/obshestvo/khonaevkha-ornatyilgan-eskertkishtin-avtoryi-kim/
Общество
Октябрь 21, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/000000011805.jpg
1161
11. АҚШ-та Байденнің кішкентай қыздармен түскен секс суреті табылды АҚШ-та Байденнің кішкентай қыздармен түскен секс суреті табылды https://e-gazet.kz/mir/akhsh-ta-bajdennin-kishkentaj-khyizdarmen-tysken-seks-sureti-tabyildyi/
Мир
Октябрь 21, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/000000011806.jpg
1160
12. Павлодарда мектеп карантинге жабылды Павлодарда мектеп карантинге жабылды https://e-gazet.kz/obshestvo/pavlodarda-mektep-karantinge-zhabyildyi/
Общество
Октябрь 21, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/000000000000011009.jpeg
1159
13. Алма-Арасанда өрт шықты Алма-Арасанда өрт шықты https://e-gazet.kz/aktualno/alma-arasanda-yort-shyikhtyi/
Актуально
Октябрь 21, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/000000011807.jpg
1158
14. Айнұр Тұрсынбаева кінәсі үшін кешірім сұрады Айнұр Тұрсынбаева кінәсі үшін кешірім сұрады https://e-gazet.kz/lyudi/ajnur-tursyinbaeva-kinasi-yshin-keshirim-suradyi/
Люди
Октябрь 21, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/000000011808.jpg
1157
15. Қазақстан елшісі: «Гянджа қаласын кезекті зымыранмен атуды және бейбіт халықтың қырылуын қатаң айыптаймын» Қазақстан елшісі: «Гянджа қаласын кезекті зымыранмен атуды және бейбіт халықтың қырылуын қатаң айыптаймын» https://e-gazet.kz/mir/khazakhstan-elshisi-«glyandzha-khalasyin-kezekti-zyimyiranmen-atudyi-zhane-bejbit-xalyikhtyin-khyiryiluyin-khatan-ajyiptajmyin»/
Мир
Октябрь 21, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/000000011809.jpg
1156
16. Өткен тәулікте коронавирусты 143 адам жұқтырды Өткен тәулікте коронавирусты 143 адам жұқтырды https://e-gazet.kz/aktualno/yotken-taulikte-koronavirustyi-143-adam-zhukhtyirdyi/
Актуально
Октябрь 21, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/000000011810.jpg
1155
17. Әнші Қуандық Рахымның қайынжұрты да айыппұл төлейтін болды Әнші Қуандық Рахымның қайынжұрты да айыппұл төлейтін болды https://e-gazet.kz/lyudi/anshi-khuandyikh-raxyimnyin-khajyinzhurtyi-da-ajyippul-tyolejtin-boldyi/
Люди
Октябрь 21, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000001181.jpg
1154
18. Бекшин: Алматыда той жасаушылар азаймай тұр Бекшин: Алматыда той жасаушылар азаймай тұр https://e-gazet.kz/obshestvo/bekshin-almatyida-toj-zhasaushyilar-azajmaj-tur/
Общество
Октябрь 20, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/000000000012316.jpg
1153
19. Алматыда қандай жағдайда локдаун болуы мүмкін Алматыда қандай жағдайда локдаун болуы мүмкін https://e-gazet.kz/obshestvo/almatyida-khandaj-zhagdajda-lokdaun-boluyi-mymkin/
Общество
Октябрь 20, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000012314.jpg
1152
20. Алматыда митинг өткізуге тыйым салынуы мүмкін Алматыда митинг өткізуге тыйым салынуы мүмкін https://e-gazet.kz/obshestvo/almatyida-miting-yotkizuge-tyijyim-salyinuyi-mymkin/
Общество
Октябрь 20, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000012313.jpg
1151
21. Дикий Арман Боратты іздеп жатыр Дикий Арман Боратты іздеп жатыр https://e-gazet.kz/obshestvo/dikij-arman-borattyi-izdep-zhatyir/
Общество
Октябрь 20, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000012312.jpg
1150
22. Қазақ азаматтары Мұхамеджан Тазабектің эфирге шығуына қарсылық білдірді Қазақ азаматтары Мұхамеджан Тазабектің эфирге шығуына қарсылық білдірді https://e-gazet.kz/obshestvo/khazakh-azamattaryi-muxamedzhan-tazabektin-efirge-shyiguyina-kharsyilyikh-bildirdi/
Общество
Октябрь 20, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000012311.jpg
1149
23. Елуден асқан екі әйел фермердің алқабынан 24 қап шемішке ұрлап кетті Елуден асқан екі әйел фермердің алқабынан 24 қап шемішке ұрлап кетті https://e-gazet.kz/obshestvo/eluden-askhan-eki-ajel-fermerdin-alkhabyinan-24-khap-shemishke-urlap-ketti/
Общество
Октябрь 20, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/0000000000001199.jpeg
1148
24. Қырғыздар бар ақшасын жинап, Қытай алдындағы қарызынан құтылмақ Қырғыздар бар ақшасын жинап, Қытай алдындағы қарызынан құтылмақ https://e-gazet.kz/mir/khyirgyizdar-bar-akhshasyin-zhinap,-khyitaj-aldyindagyi-kharyizyinan-khutyilmakh/
Мир
Октябрь 19, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000001184.jpg
1147
25. Навальный Трампқа өкпелі Навальный Трампқа өкпелі https://e-gazet.kz/mir/navalnyij-trampkha-yokpeli/
Мир
Октябрь 19, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000001185.jpg
1145
26. "Таяққа да, талаққа да тойдым": 25 жастағы бойжеткен дінтанушы күйеуінен көрген қорлығын айтты "Таяққа да, талаққа да тойдым": 25 жастағы бойжеткен дінтанушы күйеуінен көрген қорлығын айтты https://e-gazet.kz/obshestvo/tayakhkha-da,-talakhkha-da-tojdyim-25-zhastagyi-bojzhetken-dintanushyi-kyjeuinen-kyorgen-khorlyigyin-ajttyi/
Общество
Октябрь 19, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000001187.jpg
1144
27. Коронавирустың жаңа түрі: адамның іші өтеді екен Коронавирустың жаңа түрі: адамның іші өтеді екен https://e-gazet.kz/aktualno/koronavirustyin-zhana-tyri-adamnyin-ishi-yotedi-eken/
Актуально
Январь 01, 1970
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000001188.jpg
1143
28. Қазақстан азаматтары отандық екпені салдырып жатыр Қазақстан азаматтары отандық екпені салдырып жатыр https://e-gazet.kz/obshestvo/khazakhstan-azamattaryi-otandyikh-ekpeni-saldyiryip-zhatyir/
Общество
Октябрь 19, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000001189.jpg
1142
29. Ташкентте қолғапсыз жүруге тиым салынды Ташкентте қолғапсыз жүруге тиым салынды https://e-gazet.kz/mir/tashkentte-khogamdyikh-kyolikte-maskamen-birge-kholgap-ta-kiyu-talabyi-engizildi/
Мир
Октябрь 19, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000001190.jpg
1141
30. Расул Медетов: «Заңсыз баюға» жол жоқ! Расул Медетов: «Заңсыз баюға» жол жоқ! https://e-gazet.kz/obshestvo/rasul-medetov-«zansyiz-bayuga»-zhol-zhokh!/
Общество
Октябрь 17, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000001193.jpg
1140
31. «Абайдың жұмбағы» шешілді ме? «Абайдың жұмбағы» шешілді ме? https://e-gazet.kz/obshestvo/«abajdyin-zhumbagyi»-sheshildi-me/
Общество
Октябрь 16, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000001194.jpg
1139
32. Ресми жауап: Ұйғыр ауданының аты қашан өзгереді? Ресми жауап: Ұйғыр ауданының аты қашан өзгереді? https://e-gazet.kz/obshestvo/resmi-zhauap-ujgyir-audanyinyin-atyi-khashan-yozgeredi/
Общество
Октябрь 16, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000001197.jpg
1138
33. Елде қандай дәрігерлер жетіспейді? Елде қандай дәрігерлер жетіспейді? https://e-gazet.kz/obshestvo/elde-khandaj-darigerler-zhetispejdi/
Общество
Октябрь 16, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000001199.jpg
1137
34. Қарулы қарақшылар Kaspi банктің бөлімшесін тонап кетті Қарулы қарақшылар Kaspi банктің бөлімшесін тонап кетті https://e-gazet.kz/obshestvo/kharulyi-kharakhshyilar-kaspi-banktin-byolimshesin-tonap-ketti/
Общество
Октябрь 16, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000001200.jpg
1136
35. Алматыда ең тапшы мамандық – күзетші екен Алматыда ең тапшы мамандық – күзетші екен https://e-gazet.kz/obshestvo/almatyida-en-tapshyi-mamandyikh-–-kyzetshi-eken/
Общество
Октябрь 16, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000001201.jpg
1134
36. Қазақтың шенеуніктерін тойымсыз әйелдері жемқор етті Қазақтың шенеуніктерін тойымсыз әйелдері жемқор етті https://e-gazet.kz/obshestvo/khazakhtyin-sheneunikterin-tojyimsyiz-ajelderi-zhemkhor-etti/
Общество
Октябрь 16, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000001203.jpg
1133
37. Мечта одна – воды глоток Мечта одна – воды глоток https://e-gazet.kz/obshestvo/mechta-odna-–-vodyi-glotok/
Общество
Октябрь 15, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000001207.jpg
1132
38. Республикалық жолдардың 90%-ы орташа жөндеуден өтті Республикалық жолдардың 90%-ы орташа жөндеуден өтті https://e-gazet.kz/obshestvo/respublikalyikh-zholdardyin-90-yi-ortasha-zhyondeuden-yotti/
Общество
Октябрь 15, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000001209.jpg
1131
39. Ішсең іштегі, сепсең көздегі микробтарды жояды. Кәрістер жаңа антисептик шығарды Ішсең іштегі, сепсең көздегі микробтарды жояды. Кәрістер жаңа антисептик шығарды https://e-gazet.kz/mir/ishsen-ishtegi,-sepsen-kyozdegi-mikrobtardyi-zhoyadyi.-karister-zhana-antiseptik-shyigardyi/
Мир
Октябрь 15, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000001210.jpg
1130
40. Қырғыз президенті Жиенбеков отставкаға кетті Қырғыз президенті Жиенбеков отставкаға кетті https://e-gazet.kz/mir/khyirgyiz-prezidenti-zhienbekov-otstavkaga-ketti/
Мир
Октябрь 15, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000012310.jpg
1129
41. Жалған ақпарат тарап, желідегілер дүрліккен Жалған ақпарат тарап, желідегілер дүрліккен https://e-gazet.kz/obshestvo/zhalgan-akhparat-tarap,-zhelidegiler-dyrlikken/
Общество
Октябрь 15, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000001211.jpg
1128
42. Үш жасар бала байқаусызда бензин ішіп қойды Үш жасар бала байқаусызда бензин ішіп қойды https://e-gazet.kz/obshestvo/ysh-zhasar-bala-bajkhausyizda-benzin-iship-khojdyi/
Общество
Октябрь 15, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000001212.jpg
1127
43. Алматыда күшейтілген мониторинг жүргізіліп жатыр Алматыда күшейтілген мониторинг жүргізіліп жатыр https://e-gazet.kz/aktualno/almatyida-kyshejtilgen-monitoring-zhyrgizilip-zhatyir/
Актуально
Октябрь 15, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000001213.jpg
1126
44. Елімізде алтын құймалардың басым бөлігін алматылықтар сатып алған Елімізде алтын құймалардың басым бөлігін алматылықтар сатып алған https://e-gazet.kz/obshestvo/elimizde-altyin-khujmalardyin-basyim-byoligin-almatyilyikhtar-satyip-algan/
Общество
Октябрь 15, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000001214.jpg
1125
45. Тұмау мен COVID-19 емі: ғалымдар қос әсерлі дәріні ойлап тапты Тұмау мен COVID-19 емі: ғалымдар қос әсерлі дәріні ойлап тапты https://e-gazet.kz/aktualno/tumau-men-covid-19-emi-galyimdar-khos-aserli-darini-ojlap-taptyi/
Актуально
Октябрь 14, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000001215.jpg
1124
46. Баян Алагөзова: «Қатын» деген сөз менің жыныма тиеді Баян Алагөзова: «Қатын» деген сөз менің жыныма тиеді https://e-gazet.kz/lyudi/bayan-alagyozova-«khatyin»-degen-syoz-menin-zhyinyima-tiedi/
Люди
Октябрь 14, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000001216.jpg
1123
47. Кореялық «бич-пакеттерге» тыйым салынды Кореялық «бич-пакеттерге» тыйым салынды https://e-gazet.kz/obshestvo/koreyalyikh-«bich-paketterge»-tyijyim-salyindyi/
Общество
Октябрь 14, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000001217.jpg
1122
48. 19 жастағы мұғалімді зорлаған ер адам сотталды 19 жастағы мұғалімді зорлаған ер адам сотталды https://e-gazet.kz/obshestvo/19-zhastagyi-mugalimdi-zorlagan-er-adam-sottaldyi/
Общество
Октябрь 14, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000001218.jpeg
1121
49. Ерлі-зайыптылардың төсегі неге суып кетеді? Ерлі-зайыптылардың төсегі неге суып кетеді? https://e-gazet.kz/obshestvo/erli-zajyiptyilardyin-tyosegi-nege-suyip-ketedi/
Общество
Октябрь 14, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000001219.jpg
1119
50. Бывший работник АО «Имсталькон» заявляет о рейдерском захвате компании и выступает с обращением к Президенту Казахстана Бывший работник АО «Имсталькон» заявляет о рейдерском захвате компании и выступает с обращением к Президенту Казахстана https://e-gazet.kz/obshestvo/byivshij-rabotnik-ao-«imstalkon»-zayavlyaet-o-rejderskom-zaxvate-kompanii-i-vyistupaet-s-obrashheniem-k-prezidentu-kazaxstana/
Общество
Октябрь 14, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/00000000001221.jpg